ons privacy beleid

Privacyverklaring van Basketclub Groot-Dilbeek, stamnummer 1114

1 Algemeen
De basketclub Groot-Dilbeek (hierna BCGD) hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BCGD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en ze willen respecteren.
Als BCGD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Basketclub Groot-Dilbeek
zetel: Jozef Mertenstraat 27a, 1702 Groot Bijgaarden
emailadres: secretaris@bcgd.be
Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.
2 Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de BCGD verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst).
- Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).
- Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding:
o clubadministratie (gerechtvaardigd belang);
o sportieve administratie in het kader van stages, kampen, . . . (uitvoering overeenkomst);
- Het deelnemen aan en organiseren van competities:
o sportieve administratie (gerechtvaardigd belang);
o organisatie van competitieve en recreatieve sportevenementen (uitvoering overeenkomst).
- Organiseren van niet-sport gerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst);
- Promotie, PR en communicatie waaronder:
o Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang);
o Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming);
o Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang).
3 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
- identificatiegegevens: naam, voornaam;
- privé-contactgegevens: telefoonnummer, emailadres, adres;
- identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: rijksregisternummer;
- persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
- financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, . . . );
- opleiding en vorming;
- sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, . . . );
- beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, . . . ).
-
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, persoonlijk, telefonisch of via email, via de trainers, . . . ). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de verenigingen of federaties.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
4 Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
- het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting);
- het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;
- het inschrijven van onze spelers in competities en tornooien.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.
5 Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:
- verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederaties (de federaties zelf en de andere verenigingen die behoren tot dezelfde federatie);
- subsidiërende overheden;
- de sportfederatie, zijnde Basket Vlaanderen.
Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dat wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.
6 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Hierbij kunnen de volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).
7 Bewaartermijn
BCGD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
BCGD verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na het laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).
8 Beveiliging van de gegevens
De volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens BCGD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
- We maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
- We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
9 Uw rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U hebt recht op de gegevensverwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heb u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (door uitschrijfmogelijkheden via email).
Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via het adres in Sectie 1 kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
10 Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be
11 Wijzigingen aan onze privacyverklaring
BCGD kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 6 september 2018.